Algemeen


Amateurtuindersvereniging Zonneweelde is opgericht op 15 oktober 1952, zes jaar voordat de eerste spade voor de wijk Mariahoeve de grond inging. Na vele omzwervingen vestigde ze zich uiteindelijk in 1969 op de huidige plek aan de Reigersbergenweg 282 te Den Haag tussen het Finnenburg en de spoorbaan. De grootte van het tuincomplex is 34.130 m² met 88 tuinen van ongeveer 200 m² waarvan 58 met een houten huisje, 29 met een stenen huisje, één tuin zonder huisje, een verenigingsgebouw en een tuinwinkel. Amateurtuindersvereniging Zonneweelde is aangesloten bij de Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen, doet op het complex aan natuurlijk tuinieren en hiervoor is door het Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland (AVVN) de vierde stip toegekend, de hoogst haalbare erkenning.

Mocht u overwegen om u in te laten schrijven als kandidaat-lid dan is het van belang dat u rekening houdt met de volgende bepalingen en de kosten die aan het lidmaatschap, het gebruik van de tuin en de aanschaf van het huisje, verbonden zijn.

Allereerst moet U zich inschrijven bij de Haagse Bond van amateurtuindersverenigingen voor ATV Zonneweelde, het lidmaatschap bedraagt momenteel € 23,70 per jaar. De wachttijd voor een tuin is afhankelijk van het moment dat een tuin beschikbaar komt en het aantal kandidaat-leden dat vóór u op de wachtlijst staat. De wachtlijst voor Zonneweelde kan gesloten zijn als er te veel mensen op staan. Check dan regelmatig de website van de Haagse Bond om te zien of inschrijving mogelijk is.

De huisjes en de opstallen worden getaxeerd en de prijs is mede afhankelijk van de staat van het onderhoud en inrichting. Voor een houten huisje varieert de prijs tussen € 3.500 en € 5.500 en voor een stenen huisje tussen € 4.500 en € 6.500. De prijs kan verlaagd worden door een slechte staat van onderhoud en verhoogd door extra voorzieningen. Opstallen zoals een schuur, een kas, serre, windschermen, pergola, e.d. worden als apart onderdeel getaxeerd op basis van kwaliteit en staat van onderhoud. Dit gaat meestal om bedragen van € 0 tot € 1.000

De tuininrichting zoals grasdekking, beplanting, bomen en struiken wordt getaxeerd op basis van kwantiteit, kwaliteit en staat van onderhoud, de prijs varieert tussen de € 0,00 en de € 800,00.

In 2023 varieerde de totale prijs tussen € 1.415 (houten huisje in zeer slechte staat) en € 8.040 (prima huisje, grote kas en mooie tuin).

De contributie voor het lidmaatschap van de amateurvereniging Zonneweelde bedraagt in 2023 € 550,00 per jaar. Hierin is tevens de grondhuur voor de tuin verwerkt en bij aanvaarding van een tuin betaalt u éénmalig een entree-bedrag van € 450,00 alsmede aansluitkosten elektra en water van € 45,00. Alle huisjes zijn voorzien van een water, elektra en R/TV antenne aansluiting alsmede een eigen toilet aangesloten op de riolering. Water- en elektraverbruik wordt met individuele meters berekend en samen met de premie van de, collectief afgesloten, brand-, inbraak- en glasverzekering één maal per jaar in rekening gebracht.

Bij aanvaarding van een tuin, de opstallen en de tuininrichting tekent u een lidmaatschapsovereenkomst voor de duur van één jaar, die jaarlijks automatisch wordt verlengd, tenzij er voor het bestuur redenen zijn om deze overeenkomst te ontbinden. De ondertekening van de overeenkomst houdt tevens in dat u akkoord gaat met de Statuten, het Huishoudelijk- en Tuinreglement van de vereniging. Op de door u getekende verklaring van aanvaarding wordt het totale bedrag weergegeven van de overname van de tuin en worden een aantal punten omschreven die in de beginfase van het lidmaatschap van belang kunnen zijn (bv. spoedig nodig onderhoud).

Volledigheidshalve enkele bepalingen zoals deze ook in de reglementen zijn omschreven;

Van elk tuinlid wordt verwacht dat hij of zij deelneemt aan de algemene ledenvergaderingen om met de nodige inbreng de vereniging zo goed mogelijk te laten functioneren.
De werkbeurt is verplicht voor alle tuinleden tot 80 jaar. Hierin wordt het groen- dan wel technisch onderhoud van het complex uitgevoerd, in principe op de 3e zaterdag van de maand.
Elk tuinlid is verplicht het graspad-gedeelte bij zijn tuin en de grasstrook langs zijn sloot-gedeelte en zijn tuin regelmatig te onderhouden.
Van elk tuinlid wordt verwacht dat hij of zij bij het uitvoeren van werkzaamheden de betreffende voorschriften in acht neemt, daarbij inbegrepen het verbod om op zon- en feestdagen geluidsoverlast te veroorzaken (bv. met apparaten, klussen e.d) uitgezonderd de maanden november, december en januari.
Het houden van kippen, konijnen, duiven, etc. is niet toegestaan op de tuinen. Honden moeten altijd kort aangelijnd zijn, buiten het complex worden uitgelaten en mogen geen overlast, bijvoorbeeld door blaffen, veroorzaken.
Het complex is een openbaar park en tijdens de openingstijden van 10:00 tot 18:00 (zomer)/16:00 (winter) uur kan men vrij wandelen over het hele complex, ook over de natuurpaden, echter het betreden van de individuele tuinen is verboden.

Voor en door de tuinleden en donateurs worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals een Jeu de Boules club, een Aquarel club en activiteiten met de Haagse Bond van amateurtuindersverenigingen en andere tuinverenigingen. De vereniging heeft een winkel voor aarde, zand, meststoffen, butaangasflessen en (tuin)gereedschappen. Deze is na de werkbeurt geopend van 11:00 tot 12:00 uur.
Op de maandagochtend is van 10.00 tot 11.00 uur Aagjes koffie uurtje.
Op de middagen wordt er regelmatig op de 3 banen jeu de boules gespeeld.