Amateurtuindersvereniging Zonneweelde werd opgericht op 15 oktober 1952, zes jaar voordat de eerste spade voor de wijk Mariahoeve in de grond ging. Na vele omzwervingen vestigde ze zich uiteindelijk in 1969 op de huidige plek aan de Reigersbergenweg 282 te Den Haag tussen het Finnenburg en de spoorbaan. De grootte van het tuincomplex is 34.130 m² met 88 tuinen van ongeveer 200 m² waarvan 58 met een houten huisje, 29 met een stenen huisje, één tuin zonder huisje, een verenigingsgebouw en een tuinwinkel. Amateurtuindersvereniging Zonneweelde is aangesloten bij de Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen, doet op het complex aan natuurlijk tuinieren en hier voor is door het Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland (AVVN) de vierde stip toegekend, de hoogst haalbare erkenning.

Mocht u in overweging nemen om u in te laten schrijven als kandidaat-lid dan is het van belang dat u rekening houdt met de volgende bepalingen en de kosten die aan het lidmaatschap, het gebruik van de tuin en de aanschaf van het huisje, verbonden zijn.

Naast het inschrijven bij de amateurtuindersvereniging Zonneweelde moet u zich ook inschrijven bij de Haagse Bond van amateurtuindersverenigingen, het lidmaatschap bedraagt momenteel € 22,00 per jaar. De wachttijd voor een tuin is afhankelijk van het moment dat een tuin beschikbaar komt en het aantal kandidaat-leden dat op de wachtlijst staat.

De huisjes en de opstallen worden getaxeerd en de prijs is mede afhankelijk van de staat van het onderhoud. Voor een houten huisje varieert de prijs tussen € 3.000,00 en € 4.500,00 en voor een stenen huisje tussen € 4.000,00 en € 5.500,00 en de opstallen zoals een schuur, een kas, windschermen, pergola, e.d. worden als apart onderdeel getaxeerd op basis van kwaliteit en staat van onderhoud.

De tuininrichting zoals grasdekking, beplanting, bomen en struiken wordt getaxeerd op basis van kwantiteit, kwaliteit en staat van onderhoud, de prijs varieert tussen de € 300,00 en de € 700,00.

De contributie voor het lidmaatschap van de amateurvereniging Zonneweelde bedraagt momenteel € 550,00 per jaar. Hierin is tevens de huur voor de tuin verwerkt en bij aanvaarding van een tuin betaalt u éénmalig een entree-bedrag van € 450,00 alsmede aansluitkosten elektra en water van € 45,00 en een bijdrage aanleg infrastructuur van €75,00. Alle huisjes zijn voorzien van een water, elektra en een R/TV antenne aansluiting alsmede een eigen toilet aangesloten op de riolering. Water en elektra verbruik wordt met individuele meters berekend en samen met de premie van de collectief afgesloten brand-, inbraak- en glasverzekering één maal per jaar in rekening gebracht.

Bij aanvaarding van een tuin, de opstallen en de tuininrichting tekent u een lidmaatschapsovereenkomst voor de duur van één jaar, welke jaarlijks automatisch wordt verlengd, tenzij er voor het bestuur redenen zijn om deze overeenkomst te ontbinden. De ondertekening van de overeenkomst houdt tevens in dat u akkoord gaat met de Statuten, het Huishoudelijk- en Tuinreglement van de vereniging. Op de door u getekende verklaring van aanvaarding wordt het totale bedrag weergegeven van deze lidmaatschapsovereenkomst en worden een aantal artikelen omschreven welke in de beginfase van het lidmaatschap van belang kunnen zijn.

Volledigheidshalve enkele bepalingen zoals deze ook in de reglementen zijn omschreven;

Van elk tuinlid wordt verwacht dat hij of zij deelneemt aan de algemene ledenvergaderingen om met de nodige inbreng de vereniging zo goed mogelijk te laten functioneren.
De werkbeurt is verplicht voor alle tuinleden het groen- dan wel technisch onderhoud van het complex, in principe op de 3e zaterdag van de maand.
Elk tuinlid is verplicht het graspad-gedeelte bij uw tuin en de grasstrook langs uw sloot-gedeelte en uw tuin regelmatig te maaien.
Van elk tuinlid wordt verwacht dat hij of zij bij het uitvoeren van werkzaamheden de betreffende bouw voorschriften in acht neemt en tevens op zon- en feestdagen geen geluidsoverlast veroorzaakt met grasmaaien en timmeren e.d.
Het houden van kippen, konijnen, duiven, etc. is niet toegestaan op de tuinen. Honden moeten kort aangelijnd zijn, buiten het complex worden uitgelaten en mogen geen overlast, bijvoorbeeld door blaffen, veroorzaken.
Het complex is een openbaar park en tijdens de openingstijden van 10:00 tot 16:00 uur kan men vrij wandelen over het hele complex, ook over de natuurpaden, echter het betreden van de individuele tuinen is verboden.

Voor en door de tuinleden en donateurs worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals een Jeu de Boules club, een Aquarel club en activiteiten met de Haagse Bond van amateurtuindersverenigingen en andere tuinverenigingen. De vereniging heeft een winkel voor aarde, zand, meststoffen, butaangas- flessen en (tuin)gereedschappen en is in principe op zaterdagochtend geopend van 11:00 tot 12:00 uur. Het Schenckhuys is geopend op zaterdagochtend van 10:00 tot 13:00 uur voor koffie en thee enz.En voor een gesprek en inlichtingen.
Op de maandagochtend van 10.00 tot 11.00 uur Aagjes koffie uurtje.

 Op de middagen wordt er regelmatig op de 4 banen jeu de boules gespeeld.